Polityka Prywatności


Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy serwisu Hypomo.pl i powiązanych z nim aplikacji mobilnych, produktów i usług (dalej „Serwis”). Mówimy Ci czego możesz się spodziewać gdy zbieramy Twoje dane osobowe.

Danymi osobowymi w rozumieniu art. 4 pkt 1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (dalej "RODO") są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Uzyskując dostęp do naszej Serwisu oraz korzystając z naszych usług, potwierdzasz, że zapoznałeś się z niniejszą Polityką, rozumiesz ją i zobowiązujesz się jej przestrzegać. Na podstawie przekazanych nam danych, w tym danych osobowych, możemy przygotowywać oferty dostosowane do Twoich potrzeb. Jednocześnie nie gromadzimy żadnych innych danych osobowych o Tobie niż te, które wynikają wprost z Twojego korzystania z naszego Serwisu lub aktywnego ubiegania się o nasze produkty lub usługi. Cenimy Twoją prywatność, a bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas niezwykle ważne.

Podstawą prawną, na podstawie której zbieramy od Ciebie informacje jest należyte wykonanie umowy oraz w niektórych sytuacjach prawnie uzasadniony interes Hypomo. W przypadku marketingu bezpośredniego produktów i usług podstawą prawną przetwarzania danych jest uzyskana od Ciebie zgoda. W niektórych sytuacjach, gdy jesteśmy zobligowani do wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest wypełnienie ciążącego na nas obowiązku prawnego.

Okres przechowywania Twoich danych jest bezpośrednio związany z datą zakończenia świadczenia naszych usług. Możemy potrzebować Twoich danych w przypadku jakichkolwiek roszczeń związanych ze świadczonymi usługami, dlatego będziemy przechowywać Twoje dane przez 3 lata (okres przedawnienia), licząc od końca roku, w którym usługa została zrealizowana lub jej realizacja została zakończona.

Nasza Polityka Prywatności jest regularnie sprawdzana, aby upewnić się, że nadal służymy Twoim interesom w zakresie prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do jej aktualizacji. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane w naszym Serwisie a jeśli masz u nas założony profil, wyślemy Ci również wiadomość e-mail gdy uznamy to za konieczne. Zalecamy okresowe odwiedzanie tej strony. Dalsze korzystanie z naszego Serwisu po wejściu w życie zmienionej Polityki oznacza, że przeczytałeś, zrozumiałeś i wyraziłeś zgodę na aktualną wersję Polityki.

O Hypomo

Właścicielem Serwisu oraz administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Hypomo Ltd. prowadząca działalność zarejestrowaną pod numerem 12433643, z siedzibą w Londynie, Unit 6, Queens Yard, White Post Lane, London, United Kingdom, E9 5EN.

W Polsce Hypomo prowadzi działalność poprzez spółkę zależną Hypomo Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. G. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000818385, o kapitale zakładowym 5,000.00 zł, NIP 7252295553.

Hypomo Sp. z o.o. na podstawie umowy agencyjnej działa na rzecz i w imieniu Lendi Sp. z o.o. jako agent kredytu hipotecznego, w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (dalej „Ustawa”). Szczegółowe informacje o Lendi Sp. z o.o. podane są w niniejszej Polityce Prywatności w sekcji dotyczącej udostępniania danych osobowych. Możesz dodatkowo zapoznać się z Polityką Prywatności Lendi Sp. z o.o. tutaj. Zarówno Hypomo Sp. z o.o. jak i Lendi Sp. z o.o. w ramach świadczonych przez Hypomo usług stają się również współadministratorami Twoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy. W kwestiach dotyczących bezpieczeństwa Twoich danych możesz się z nami skontaktować za pomocą poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na skrzynkę GDPR@hypomo.com lub korespondencyjnie pod adresem ul. Gabriela Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź.

Cel i podstawy przetwarzania danych

Rejestrując się w Serwisie Hypomo i podając swoje dane w celu świadczenia przez nas usług, zgadzasz się, że możemy działać w Twoim imieniu, współpracując z kredytodawcą oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w proces składania wniosku. Wykorzystamy Twoje informacje, aby:

  • Przeprowadzać badania rynku, tworzyć profile oraz analizy biznesowe i statystyczne, w tym formułować opinię o Tobie jako jednostce aby lepiej służyć Tobie i innym - Art. 6 ust. 1 lit. F RODO;
  • Zarządzać kontem Hypomo, które posiadasz u nas oraz wszelkimi wnioskami o kredyt hipoteczny, do których jesteśmy upoważnieni do procesowania w Twoim imieniu - Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • Przestrzegać wszelkich zobowiązań regulacyjnych, do których jesteśmy zobligowani - Art. 6 ust. 1 lit. C RODO;
  • Skontaktować się z Tobą za pośrednictwem dowolnego środka komunikacji, na który wyraziłeś zgodę lub podałeś nam szczegóły, w związku z realizacją naszych usług. Skontaktujemy się z Tobą aby poinformować Cię czy będziemy mogli rozpatrzyć Twoje zgłoszenie - Art. 6 ust. 1 lit. A RODO.

Zakres zbieranych danych

   • Szczegóły dotyczące zatrudnienia; Informacje finansowe takie jak dane bankowe, wynagrodzenie, oszczędności i zobowiązania finansowe;

   • Wszelkie inne dane osobowe niezbędne do wypełnienia wniosku o kredyt hipoteczny;

   • Twoje dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, adres zameldowania, numer PESEL (jeżeli jest nadany), data urodzenia, obywatelstwo oraz rodzaj i numer dowodu tożsamości w przypadku osoby fizycznej, w tym osoba fizyczna reprezentująca osobę prawną; w przypadku osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą również adres miejsca prowadzenia działalności, nazwę rejestru lub innych ewidencji, w których jest zarejestrowana osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz numer wpisu do tego rejestru lub ewidencji;

   • Wszelkie informacje dotyczące tożsamości, takie jak paszport, dowód osobisty, rachunki jak również wszelkie informacje wymagane przez Bank jako kredytodawcę w procesie ubiegania się o kredyt hipoteczny;

   • Dane identyfikacyjne osoby prawnej w zakresie: nazwa, numer identyfikacyjny (jeżeli jest nadany), adres siedziby, adres przedsiębiorstwa lub lokalizacji jednostek strukturalnych oraz inny adres siedziby przedsiębiorstwa, wykaz członków organu statutowego tej osoby prawnej oraz dane tych członków zgodnie z tym akapitem;

   • Nazwa rejestru lub innej ewidencji, w których taka osoba prawna jest zarejestrowana oraz numer wpisu do takiego rejestru lub ewidencji;

   • Dane transakcji obejmujące szczegółowe informacje o produktach i usługach, z których mógłbyś skorzystać z pomocą Hypomo;

   • Dane techniczne obejmują adres protokołu internetowego (IP), dane logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienia i lokalizację strefy czasowej, typy i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz inne technologie na urządzeniach używanych do uzyskania dostępu do tego Serwisu;

   • Dane profilu obejmujące nazwę użytkownika i hasło;

   • Dane użytkowania obejmujące informacje o tym, jak korzystasz z naszej strony internetowej, produktów i usług;

   • Dane marketingowe i komunikacyjne obejmujące Twoje preferencje w zakresie otrzymywania informacji marketingowych od nas i naszych partnerów oraz preferencje dotyczące komunikacji.

Udostępnianie Twoich danych

Twoje dane możemy udostępniać następującym podmiotom:

   • Dowolna firma z grupy Hypomo (artykuł 26 RODO);

   • Wszelkie firmy świadczące usługi związane z weryfikacją tożsamości;

   • Komisja Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski lub inne organy publiczne w tym organy ścigania, gdy wynika to wprost z obowiązujących przepisów prawa;

   • Dostawcy usług, którzy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu; będziemy mieć z takimi podmiotami pisemne umowy, które nakładają na nich wymogi przetwarzania Twoich danych wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami;

   • Pośrednik kredytu hipotecznego – Lendi Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, adres: ul. Wojska Polskiego 47/6 (kod pocztowy: 71-376), wpisanej do KRS pod numerem 0000641775, posiadająca numer NIP: 8522625163, numer Regon: 365637039.

Transfer danych

Możemy przesyłać, przetwarzać i przechowywać dane osobowe, które zbieramy w trakcie świadczenia naszych usług, w scentralizowanych bazach danych oraz u dostawców usług zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone mogą nie mieć takich samych ram ochrony danych, jak kraj, z którego użytkownik korzysta z naszego Serwisu. W sytuacji gdy przekażemy dane osobowe do Stanów Zjednoczonych, będziemy je chronić w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności.

Usługa jest hostowana w Stanach Zjednoczonych, Polsce, Niemczech, Słowacji i na Węgrzech. Niezależnie od tego czy baza danych jest hostowana w UE, jeśli zdecydujesz się korzystać z naszych usług na terenie Unii Europejskiej lub w innych regionach świata, w których przepisy regulujące gromadzenie i wykorzystywanie danych mogą różnić się od prawa Stanów Zjednoczonych, pamiętaj, że możesz przenosić dane osobowe poza tymi regionami do Stanów Zjednoczonych w celu przechowywania i przetwarzania przez naszych usługodawców wymienionych w Warunkach świadczenia usług przez Hypomo.

Hypomo może ujawniać dane osobowe Klientów na całym świecie w zakresie realizacji celów opisanych powyżej. Może to obejmować przekazywanie danych osobowych Klientów do innych krajów (w tym krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym), które mają różne systemy ochrony danych od tych stosowanych w UE. Aby zapewnić wystarczającą ochronę danych osobowych Klienta podczas przesyłania ich poza EOG, Hypomo jest obecnie w trakcie procesu samocertyfikacji w ramach Tarczy Prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA i zamierza zakończyć ten proces tak szybko, jak to możliwe. W międzyczasie Hypomo zgadza się prowadzić swoją działalność zgodnie z wymogami Zasad Tarczy Prywatności w zakresie, w jakim Hypomo przetwarza wszelkie dane osobowe chronione przepisami UE o ochronie danych na mocy umowy i / lub pochodzące z UE i Szwajcarii.

Twoje prawa

   • Prawo do informacji – masz prawo być informowanym o gromadzeniu i wykorzystywaniu Twoich danych osobowych - jest to szczegółowo opisane powyżej.

   • Prawo dostępu do danych – masz prawo dostępu do swoich danych osobowych i informacji uzupełniających. Świadczymy to bezpłatnie. Jednakże, gdy żądanie jest ewidentnie nieuzasadnione, nadmierne lub powtarzające się, zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłaty. Możesz poprosić o dostęp do swoich informacji, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres GDPR@hypomo.com

   • Prawo do sprostowania danych – masz prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych w przypadku gdy są one niedokładne lub niekompletne. Poinformujemy Cię gdy wszelkie informacje na Twój temat zostaną poprawione.

   • Prawo do usunięcia danych oraz do bycia „zapomnianym” – możesz złożyć wniosek o usunięcie informacji na Twój temat ustnie lub pisemnie. Prawo to nie jest absolutne i ma zastosowanie tylko w określonych okolicznościach. Na przykład nie ma zastosowania w sytuacji gdy mamy ustawowy lub regulacyjny obowiązek przechowywania danych.

   • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – masz prawo zażądać ograniczenia lub zaprzestania dalszego przetwarzania swoich danych osobowych. Gdy przetwarzanie jest ograniczone, możemy przechowywać dane, ale nie możemy ich wykorzystywać.

   • Prawo do przeniesienia danych – to prawo pozwala ci uzyskać i ponownie wykorzystać Twoje dane osobowe do własnych celów w różnych usługach. Umożliwia przenoszenie, kopiowanie lub przesyłanie danych osobowych z jednego środowiska IT do drugiego w bezpieczny i pewny sposób z zachowaniem ich użyteczności.

   • Prawo do sprzeciwu – masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych dla celów badań naukowych lub statystycznych, a także na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym profilowania).

   • Prawo wniesienia skargi – masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych jeśli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Polityka Cookies


Plik cookie (tzw. ciasteczko) to niewielki plik tekstowy, który jest przechowywany na urządzeniu końcowym Użytkownika korzystającego ze strony internetowej. Pliki cookies zawierają zazwyczaj ustawienia witryny i informacje logowania, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies nie zawierają jakichkolwiek informacji pozwalających na identyfikację użytkownika i nie służą przetwarzaniu danych osobowych. Dane gromadzone przy wykorzystaniu plików cookies mają jedynie charakter statystyczny i dotyczą aktywności na stronie internetowej. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych urządzenia i używanego oprogramowania oraz nie mogą uruchamiać żadnych programów ani przenosić wirusów na urządzeniu Użytkownika. Pliki cookies nie wpływają w sposób niekorzystny na komputer ani zainstalowane na nim oprogramowanie, nie wpływają również w sposób zamierzony na wydajność, działanie, konfigurację komputera i zainstalowanego na nim oprogramowania. Dzięki plikom cookies oferta internetowa jest bardziej efektywna dla jej Użytkowników i zapewnia wygodniejsze korzystanie ze strony internetowej.

Serwis Hypomo.pl, podobnie jak większość stron internetowych, korzysta z plików cookies. Używamy ich do personalizowania treści i reklam, dostarczania funkcji mediów społecznościowych i analizowania ruchu. Udostępniamy również informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszej witryny, naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklam i analiz. Partnerzy ci mogą łączyć odpowiednie informacje z innymi informacjami, które dostarczyłeś lub otrzymałeś od Ciebie podczas korzystania z ich usług. Niektóre pliki cookies są umieszczane tutaj przez usługi stron trzecich, które pojawiają się na naszej stronie internetowej.

Kontynuując korzystanie z naszego Serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies na naszej stronie internetowej. Zgodnie z obowiązującym prawem możemy przechowywać pliki cookies na Twoim urządzeniu, jeśli są one niezbędne do prawidłowego działania tej strony. W przypadku wszystkich innych rodzajów plików cookies potrzebna jest Twoja zgoda, która może być wyrażona za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.

Przy pierwszej wizycie na naszej stronie internetowej wybierasz ustawienia dotyczące plików cookies  i zostaną one zapamiętane w witrynie za każdym razem, gdy odwiedzisz naszą stronę internetową. Pamiętaj jednak, że wszelkie zmiany wprowadzone w tych ustawieniach mają zastosowanie tylko do tej konkretnej przeglądarki, w której zostały wprowadzone. Jeśli używasz różnych przeglądarek lub różnych urządzeń końcowych, musisz osobno zmienić ustawienia dla każdej przeglądarki i każdego urządzenia. Ponadto możesz w każdej chwili usunąć pliki cookies z dysku. Informacje na temat zmiany ustawień plików cookies i ich usuwania znaleźć można w funkcji pomocy danej przeglądarki.

Możesz zmienić lub cofnąć swoją zgodę na Politykę plików cookies w dowolnym momencie w ustawieniach na naszej stronie internetowej.


W przypadku rozbieżności w wersjach językowych Polityki Prywatności, wersja polska jest wersją obowiązującą w rozumieniu prawa.