Regulamin Serwisu

Uwagi ogólne

Hypomo.pl jest serwisem internetowym (dalej „Serwis”), którego właścicielem jest spółka Hypomo Ltd. prowadząca działalność zarejestrowaną pod numerem 12433643, z siedzibą w Londynie, Unit6, Queens Yard, White Post Lane, London, United Kingdom, E9 5EN (dalej „Hypomo”). W Polsce operatorem Serwisu jest Hypomo Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. G. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000818385, o kapitale zakładowym 5,000.00 zł, NIP 7252295553 (dalej„ Operator”). Postanowienia zawarte w Regulaminie określają sposób korzystania z Serwisu przez Użytkownika, zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje o charakterze porządkowym. Każda osoba, która przystępuje do korzystania z Serwisu Hypomo.pl tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu Serwisu (dalej „Regulamin”). Hypomo zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Serwisu.

Zakres świadczonych usług

Hypomo prowadzi działalność na podstawie umowy agencyjnej działając na rzecz i w imieniu Lendi Sp. z o.o. jako agent kredytu hipotecznego w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (dalej „Ustawa”).
W ramach świadczonych usług oferujemy pełne doradztwo w zakresie kredytów hipotecznych, usługi pośrednictwa finansowego oraz bieżący monitoring wnioskowanego kredytu.
To oznacza w praktyce, że:
Wyjaśnimy wszystkie aspekty związane z kredytem hipotecznym. Będziemy dążyć do poznania Cię lepiej i zrozumienia Twoich potrzeb oraz preferencji. Określimy Twoje oczekiwania finansowe w tym dotyczące okresu spłaty kredytu hipotecznego. Ustalimy wspólnie z Tobą priorytety. Doradzimy i zarekomendujemy produkty, które najbardziej będą odpowiadać Twoim oczekiwaniom i potrzebom a także Twojej sytuacji finansowej. Przejdziemy razem z Tobą przez proces wnioskowania o kredyt hipoteczny. Pomożemy w procesie zabezpieczenia kredytu hipotecznego. Będziemy stale monitorować status Twojego kredytu hipotecznego, aby upewnić się, że znajdujesz się w najbardziej optymalnej dla Ciebie sytuacji.

Jako agent kredytu hipotecznego nie jesteśmy właścicielem produktów, które nabywasz za naszym pośrednictwem. Wszystkie transakcje będą zatem rejestrowane na nazwisko Klienta (lub Klientów), a my dostarczymy Ci wszelkie dokumenty potwierdzające Twoją własność tak szybko jak to możliwe po ich otrzymaniu. W niektórych przypadkach dostawca produktu prześle dokumentację bezpośrednio do Ciebie. Nie możemy zagwarantować, że Twój wniosek zostanie rozpatrzony lub przyjęty przez kredytodawcę. Nie ponosimy również odpowiedzialności za to czy umowa kredytowa zostanie zawarta lub warunki tej umowy zostaną spełnione przez kredytodawcę. Możesz wycofać swój wniosek o kredyt hipoteczny w dowolnym momencie przed zawarciem umowy kredytowej kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych powyżej. Należy pamiętać, że wszelkie bezzwrotne opłaty poniesione na rzecz kredytodawcy mogą nie zostać zwrócone w przypadku anulowania wniosku.
Usługi świadczone przez Hypomo są w pełni darmowe i nie pobieramy od Klientów żadnych opłat.

Odpowiedzialność użytkownika

Korzystanie z Serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z obowiązującego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich. Korzystając z Serwisu wyrażasz zgodę na wykorzystanie dostarczonych przez Ciebie informacji i danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności oraz Informacją o plikach Cookies. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Hypomo, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym Regulaminem lub w inny sposób nagannym. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne skutki przekazywania nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych i informacji.

Odpowiedzialność Hypomo

Serwis Hypomo.pl ma charakter wyłącznie informacyjny. W przypadku otrzymania uzasadnionych wiadomości, iż w Serwisie znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich, Hypomo podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W szczególności podstawą do podjęcia takich działań jest uprawdopodobnienie takich okoliczności w znacznym stopniu albo prawomocny wyrok właściwego Sądu. Hypomo nie jest zobowiązane do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały przesłane bądź opublikowane w Serwisie, za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych. Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią reklamy, oferty ani rekomendacji do zakupu produktów bankowych i ubezpieczeniowych ani jakichkolwiek innych produktów finansowych czy materialnych, o których mowa w tych informacjach. Serwis umożliwia obsługę sprzedaży kredytów hipotecznych polegającą na wyszukiwaniu ofert kredytów zawartych w Serwisie i według dostępnych w nim kryteriów. Operator podejmuje wszelkie starania aby zapewnić poprawne funkcjonowanie Serwisu pod względem merytorycznym, obejmującym również aktualizację parametrów poszczególnych ofert kredytowych, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za nieujawnione przez podmioty trzecie ,w tym przez Banki, zmiany w procedurach kredytowych, ofertach i wymaganych przez nie parametrach oceny zdolności kredytowej. Wszystkie informacje na tej stronie internetowej są przekazywane zgodnie z najlepszą wiedzą Operatora. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne lub niematerialne powstałe w związku z wykorzystaniem lub niewłaściwym wykorzystaniem informacji opublikowanych na tej stronie. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za nieścisłości lub błędy w treści publikowanych informacji oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane wykorzystaniem tych informacji. Operator nie ingeruje  w treść informacji i materiałów pochodzących od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących zamieszczonych w Serwisie, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu. Wszelkie informacje publikowane przez Hypomo nie są w żadnym zakresie czynnościami pomocy doradcy podatkowego, prawnego, finansowego, ubezpieczeniowego czy inwestycyjnego. Użytkownicy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji, przed podjęciem decyzji skutkujących zaciągnięciem zobowiązań finansowych, powinni wnikliwie rozważyć swoją sytuację majątkową, potrzeby i oczekiwania oraz szczegółowo zapoznać się z treścią zawieranej umowy, w szczególności w odniesieniu do praw i obowiązków, w tym opłat, a w miarę potrzeby, skorzystać z porad świadczonych przez wykwalifikowane osoby. Informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje zawarte w Hypomo.pl nie stanowią oficjalnej wykładni prawa ani nie są w żadnym wypadku rozwiązaniem konkretnego problemu Użytkownika. Opinie i poglądy wyrażane przez Użytkowników Serwisu nie muszą odzwierciedlać opinii i poglądów Operatora. Hypomo dokłada wszelkich starań aby na bieżąco eliminować ewentualne opóźnienia, błędy lub niekompletność informacji, jak też zakłócenia w działaniu Serwisu. Hypomo zastrzega możliwość braku bieżącej eliminacji ewentualnych opóźnień, błędów lub niekompletności informacji w związku ze zdarzeniami będącymi następstwem okoliczności za które Hypomo nie ponosi odpowiedzialności. Hypomo dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu byłą bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem tajemnicy, całości i kompletności przesyłanych danych, niemniej nie gwarantuje, że transmisja taka będzie bezpieczna. Hypomo nie gwarantuje prawidłowego działania systemu transmisji, w tym w przypadku opóźnień i zakłóceń przesyłu informacji będących następstwem okoliczności, za które Hypomo nie ponosi odpowiedzialności. Hypomo nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niego przesyłanym. Dlatego wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej informacje.

Rejestracja

Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która spełnia warunki określone w tej witrynie internetowej. Rejestracja następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie internetowej. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu Serwisu oraz Polityki Prywatności. Po zakończeniu rejestracji Użytkownika w tej witrynie internetowej, każdorazowe logowanie się Użytkownika do witryny internetowej wymaga użycia prawidłowego loginu oraz hasła. Z chwilą rozpoczęcia korzystania z usług dostępnych poprzez tę witrynę internetową zostaje zawarta Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną. Rozpoczęciem korzystania z usług w przypadku usług dostępnych po rejestracji lub zalogowaniu jest wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego lub zalogowanie. Dla usług dostępnych bez konieczności zarejestrowania lub logowania rozpoczęciem korzystania z nich jest wejście na stronę internetową.
Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od momentu jej zawarcia bez podania przyczyny(zgodnie z art. 27 ustawy o Prawach Konsumenta). Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, należy poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze  oświadczenia pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres hellopl@hypomo.com.
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu na skutek jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron lub w odpowiednich przypadkach z chwilą realizacji usługi. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez wyrejestrowanie z Serwisu lub usunięcie swojego konta. W takim przypadku dane osobowe będą przechowywane w zakresie określonym szczegółowo w Polityce Prywatności.

Prawa autorskie

Materiały informacyjne, zdjęcia i inne obrazy zawarte w Serwisie wraz z jej projektem podlegają prawu autorskiemu zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz konwencjach międzynarodowych. Mogą być swobodnie używane tylko w przypadkach wyraźnie określonych i przewidzianych prawem, o ile nie będzie to stanowiło przeszkody dla normalnego funkcjonowania strony lub naruszenia prawnego interesu Operatora. Hypomo oraz logo Hypomo opublikowane w Serwisie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w Regulaminie nie masz prawa używać wyżej wymienionych znaków towarowych, ani osobno ani w połączeniu z innymi słowami lub elementami projektu. Jakiekolwiek kopiowanie elementów tej witryny internetowej, informacji, tekstów, zdjęć, znaków towarowych lub innych elementów graficznych zamieszczonych w tej witryny internetowej, w celu wykorzystania w całości lub w części, w tym poprzez linkowanie, w formie zmodyfikowanej w innych serwisach internetowych, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości serwisu, należy się  skontaktować z Hypomo Sp. z o.o. pod adresem hellopl@hypomo.com. Korzystanie z Serwisu oraz zawartych w nich treści, narzędzi lub usług jest dozwolone wyłącznie na własny użytek osobisty w celach zgodnych z przeznaczeniem tych stron oraz zgodnych z Regulaminem, przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.

Partnerzy Hypomo

Hypomo publikuje bannery, teasery i linki do innych stron i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do właścicieli reklam, dostawców treści bądź partnerów (podmiotów współpracujących). Hypomo nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych na stronach partnerów współpracujących. Korzystając z banneru lub linku Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela. Hypomo nie ponosi odpowiedzialności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek towarów bądź usług sprzedawanych bądź reklamowanych za pośrednictwem lub w Serwisie, ponieważ sprzedawcą albo usługodawcą jest inny podmiot. Hypomo nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i ochronę danych osobowych swoich partnerów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polityki prywatności partnerów Hypomo należy odwiedzić stronę partnera oraz zapoznać się dokładnie z daną polityką prywatności. Hypomo nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach swoich partnerów. Hypomo nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów współpracujących.

Świadczenie usług drogą elektroniczną

Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez Hypomo usług drogą elektroniczną, przez udostępnienie Hypomo identyfikującego go adresu elektronicznego oraz zaznaczenie odpowiedniego pola w serwisie pod klauzulami o przetwarzaniu danych osobowych oraz o otrzymywaniu informacji handlowej drogą elektroniczną, wyraża zgodę na przesyłanie przez Hypomo, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do Użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Hypomo za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej na adres hellopl@hypomo.com. Hypomo rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty jej wpłynięcia, jednak w sytuacji, gdy sprawa będzie wymagała przeprowadzenia rozbudowanego postępowania wyjaśniającego, termin może ulec przedłużeniu o dalsze 30 dni. Po rozpatrzeniu reklamacji Hypomo wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.

Reklamacje

Reklamacje należy składać drogą pisemną na adres pocztowy Hypomo Sp. z o.o. ul. G. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź, drogą elektroniczną na adres hellopl@hypomo.com lub drogą telefoniczną na numer +48 22 153 08 48. Hypomo rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Hypomo poinformuje o tym Użytkownika wskazując: a) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji, b) okoliczności wymagające wyjaśnienia, c) ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany listownie, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub osobiście. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że odpowiedź na reklamację pocztą elektroniczną zostanie udzielona wyłącznie na wniosek Użytkownika.

Postanowienia końcowe

Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, wszelkie zawiadomienia, pisma i wezwania oraz wszelka inna korespondencja będą przesyłane pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Jeżeli jakiekolwiek z niniejszych postanowień Regulaminu staną się nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, taka częściowa nieważność, niezgodność z prawem lub niewykonalność postanowienia nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego Regulaminu Serwisu Hypomo.pl rozstrzygane są przez sądy powszechne właściwe ze względu na miejsce zamieszkania Użytkownika.
W zakresie nieuregulowanym niniejszymi postanowieniami Regulaminu znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego. Hypomo zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie dostępny w Serwisie od momentu jego zmiany. Zmiany Regulaminu nie odnoszą skutku wobec praw lub obowiązków Użytkowników powstałych w związku z korzystaniem z serwisu przed jego zmianą, chyba że są korzystniejsze dla Użytkowników.